Smart Science Wikia
Advertisement
220px-Chemicals in flasks.jpg

Hóa học là một nhánh của khoa học vật lý nghiên cứu thành phần, cấu trúc, tính chất và sự thay đổi của vật chất. Hóa học bao gồm các chủ đề như dạng hóa học của liên kết để tạo ra các hợp chất hóa học, các tương tác của các chất thông qua các lực lượng liên phân tử cung cấp cho vật chất của nó tính chất chung và tương tác giữa các chất thông qua các phản ứng hóa học để tạo thành các chất khác nhau.

Hóa học đôi khi được gọi là khoa học trung tâm vì nó là cầu nối các khoa học tự nhiên khác, bao gồm vật lý, địa chất và sinh học. Đối với sự khác biệt giữa hóa học và vật lý, xem so sánh hóa học và vật lý.

Lịch sử hóa học có thể được bắt nguồn từ thuật giả kim, đã được thực hành trong nhiều thiên niên kỷ ở nhiều nơi trên thế giới.

Liên hệ với khoa học khác:[]

Hóa học nghiên cứu về tính chất của các nguyên tố và hợp chất, về các biến đổi có thể có từ một chất này sang một chất khác, tiên đoán trước tính chất của những hợp chất chưa biết đến cho tới nay, cung cấp các phương pháp để tổng hợp những hợp chất mới và các phương pháp đo lường hay phân tích để tìm các thành phần hóa học trong những mẫu thử nghiệm.

Advertisement