Smart Science Wikia
Advertisement
Hệ_sinh_thái

Hệ sinh thái

Nguyên cứu DNA và Sự sống.

Sinh học là một khoa học tự nhiên liên quan đến nghiên cứu về sự sống và sinh vật sống, bao gồm cấu trúc, chức năng, tăng trưởng, tiến hóa, phân bố, nhận dạng và phân loại. Sinh học hiện đại là một lĩnh vực rộng lớn và chiết trung, bao gồm nhiều chi nhánh và khoa học kỹ thuật. Tuy nhiên, mặc dù có phạm vi rộng của sinh học, có một số khái niệm tổng quát và thống nhất trong đó điều khiển tất cả các nghiên cứu và nghiên cứu, hợp nhất nó vào một lĩnh vực Hợp nhất Nói chung, sinh học nhận ra tế bào như là đơn vị cơ bản của cuộc sống, Gen là đơn vị cơ bản của di truyền, và sự tiến hóa như động cơ thúc đẩy việc tổng hợp và tạo ra các loài mới. Người ta cũng hiểu ngày nay rằng tất cả các sinh vật sống sót bằng cách tiêu thụ và chuyển đổi năng lượng và bằng cách điều chỉnh môi trường bên trong của chúng để duy trì một điều kiện ổn định và quan trọng được gọi là sự cân bằng cân bằng.

Các tiểu ngành sinh học được xác định bởi quy mô sinh vật được nghiên cứu, các loại sinh vật được nghiên cứu và các phương pháp được sử dụng để nghiên cứu chúng: hóa sinh học kiểm tra hóa học thô sơ của sự sống; Sinh học phân tử nghiên cứu sự tương tác phức tạp giữa các phân tử sinh học; Botany nghiên cứu sinh học của thực vật; Sinh học tế bào kiểm tra các khối xây dựng cơ bản của cuộc sống, tế bào; Sinh lý học kiểm tra các chức năng vật lý và hóa học của các mô, các cơ quan và hệ thống cơ quan; Sinh học tiến hóa kiểm tra các quá trình tạo ra sự đa dạng của cuộc sống; Và sinh thái xem xét làm thế nào các sinh vật tương tác trong môi trường của chúng

Advertisement