Smart Science Wikia
Advertisement

Thếnăng.png

Thế năng trọng trường của một vật là dạng năng lượng tương tác giữa Trái Đất và vật, nó phụ thuộc vào vị trí của vật trong trọng trường.

Thế năng của một vật trong trọng trường gọi tắt là thế năng trọng trường được xác định bằng biểu thức W= mgz

  • Trong đó:

Wt: thế năng của vật trong trọng trường (J) m: khối lượng của vật (kg) g: gia tốc trọng trưởng (gia tốc rơi tự do) (m/s2) z: độ cao của vật so với mặt đất. Tại mặt đất z=0 => Wt=0 hay nói cách khác gốc của thế năng được chọn tại mặt đất.

Lưu ý

  • Khi tính thế năng của một vật ta phải chọn một điểm nào đó để làm gốc thế năng (Thế năng tại điểm gốc bằng 0).
  • Thế năng của một vật tại một vị trí nào đó chính là độ chênh lệch giá trị thế năng tại điểm đó so với gốc.
Advertisement